× Полная версия сайта
ua | ru

Публічний договір про надання медичних послуг

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВЯТА КАТЕРИНА-ОДЕСА», в подальшому «Виконавець», з одного боку, та Фізична особа, яка на оплатній основі здійснює придбання медичних послуг, визначених Програмами медичних послуг, на сайті Виконавця за адресою: https://svekaterina.ua/, в подальшому «Замовник» та/або «Пацієнт», що надалі разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Публічний договір про надання медичних послуг (далі – «Договір») про наступне:

 1. Загальні положення

1.1. Цей Договір має характер публічної оферти відповідно до чинного законодавства України (ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України). До цього Договору застосовуються також положення ст. 634 Цивільного кодексу України. Умови Договору є однаковими та обов’язковими для всіх Замовників (Пацієнтів), які здійснюють придбання медичних послуг, визначених Програмами медичних послуг (далі – Послуги) на сайті Виконавця за адресою https://svekaterina.ua/.

Цим Договором визначаються порядок та умови надання Виконавцем кваліфікованих Послуг, що надаються відповідно до ліцензії Виконавця на провадження господарської діяльності з медичної практики.

1.2. Свідченням повного та безумовного акцепту (прийняття) умов цього Договору, а також датою укладання Договору, є здійснення Замовником дій щодо оформлення, підтвердження та оплати Послуг, що входять до Замовлення.

1.3. Замовник гарантує, що він володіє цивільною дієздатністю, необхідною і достатньою для укладання та виконання цього Договору відповідно до його умов.

1.4. Виконавець підтверджує, що має всі необхідні ліцензії (дозволи) на здійснення господарської діяльності з медичної практики, пов’язаної з виконанням цього Договору, а також гарантує, що має можливість на проведення клінічних лабораторних досліджень на власній матеріально-технічній базі, або шляхом залучення третіх осіб, і несе відповідальність в разі порушення прав Замовника (Пацієнта) в процесі виконання Договору і надання Послуг.

1.5. Виконавець здійснює свою діяльність керуючись Цивільним кодексом України, Законами України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”, “Про захист прав споживачів”, “Про захист персональних даних”, іншими нормативно-правовими актами, норми яких поширюються на діяльність медичних закладів, в тому числі щодо надання медичних послуг.

1.6. Визначення термінів:

Анкета пацієнта – анкета, що надається Замовнику після укладання Договору та містить інформацію щодо реквізитів укладеного з Виконавцем Договору, обрані Програми медичних послуг, перелік та ідентифікаційні дані Замовника та Пацієнтів, які мають право отримувати послуги за цим Договором.

Виконавець – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВЯТА КАТЕРИНА-ОДЕСА», юридична адреса: Миколаївська дорога, 144, м. Одеса, 65013, код ЄДРПОУ 32120543, ліцензія на здійснення господарської діяльності з медичної практики затверджена Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.09.2012 року №38.

Замовлення – оформлений належним чином на сайті Виконавця за допомогою відповідного веб-сервісу запит Замовника (Пацієнта), в якому визначений перелік доступних Програм медичних послуг, які надає Виконавець та які бажає отримати Пацієнт. Підтверджуючи Замовлення, Замовник одночасно підтверджує, що надає згоду на обробку персональних даних Замовника та/або Пацієнта на умовах, встановлених цим Договором, надає інформовану згоду на проведення медичного втручання, проведення обраного обстеження, медичного огляду ознайомлений з характером та ризиками, пов’язаними з таким можливим медичним втручанням та погоджується з умовами цього Договору.

Замовник – фізична особа, яка володіє цивільною дієздатністю, достатньою для вчинення правочину за цим Договором, та розмістила на сайті Виконавця https://svekaterina.ua/ Замовлення щодо Послуг, які мають бути надані безпосередньо Замовнику або Пацієнтам, в інтересах яких діє Замовник.

Медична допомога – процес, сукупність дій професійно підготовлених медичних працівників, спрямовані на профілактику, діагностику, лікування та реабілітацію Пацієнтів у зв’язку з хворобами і патологічними станами.

Необґрунтований виклик – виклик бригади швидкої медичної допомоги або сімейного лікаря у випадках: – медичного обслуговування осіб, які не є Пацієнтами за даним Договором; – помилкового виклику (за неточною, неповною або неіснуючою адресою, при відсутності Пацієнта за вказаною адресою, відмова від медичної допомоги та в інших випадках, визначених Договором та/або законом).

Пацієнт – фізична особа, якій безпосередньо надаються Послуги Виконавцем відповідно до укладеного договору. Пацієнт може бути Замовником Послуг за наявності достатньої цивільної дієздатності відповідно до положень статей 31 та 32 Цивільного Кодексу України з урахуванням норм статей 38 та 43 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я». Пацієнтами за цим договором є коло осіб, визначених Замовником в Анкеті «Дані про пацієнтів» (Додаток № 1 до Договору).

Послуга – медична послуга, що надається Виконавцем відповідно до статутних цілей його діяльності згідно обраної Замовником Програми медичних послуг та умов укладеного Договору з метою діагностики, лікування, профілактики або реабілітації захворювань, патологій або станів Пацієнта. Місцем безпосереднього надання Послуги є відділення, структурний підрозділ Виконавця, в якому може бути надана Послуга згідно обраної Програми, або місце перебування Пацієнта, якщо Послуга надається поза межами місцезнаходження Виконавця.

Прейскурант – затверджений перелік і вартість медичних послуг лікувально-діагностичного центру ТОВ «СВЯТА КАТЕРИНА-ОДЕСА», що діє на дату надання позадоговірних послуг.

Програма медичних послуг – розроблені та затверджені Виконавцем умови надання медичних послуг за Договором в залежності від обраної Замовником Програми пацієнтів. Медична допомога за всіма Програмами медичних послуг надається в порядку та на умовах, визначених в Додатку № 2 до Договору.

Програма пацієнтів – розроблені та затверджені Виконавцем умови надання медичних послуг за Договором в залежності від кількості та складу Пацієнтів. Персональний склад Пацієнтів визначається Замовником виходячи з обраної Програми пацієнтів і міститься в Анкеті «Дані про пацієнтів».

 1. Предмет договору

2.1. Виконавець в порядку та на умовах, визначених цим Договором, зобов’язується надати Пацієнтам(ту), зазначеним в Анкеті «Дані про пацієнтів» медичні послуги відповідно до Програм медичних послуг, що є невід’ємними частинами цього Договору, а Замовник – оплатити ці послуги в повному обсязі.

2.2. Метою надання послуг є діагностика та лікування в обсягах і порядку передбачених Програмою медичних послуг. Даний Договір не передбачає надання Медичної допомоги в умовах стаціонару.

2.3. Шляхом оформлення Замовлення Замовник підтверджує, що ознайомився з умовами цього Договору та надає свою добровільну  безвідкличну згоду на виконання його умов.

 1. Права та обов’язки Сторін

3.1. Виконавець має право:

3.1.1. Отримати плату за Послуги в розмірах і в порядку, що передбачені цим Договором.

3.1.2. При необхідності, залучати заклади охорони здоров’я або фізичних осіб-підприємців, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, на підставі договору для надання окремих Послуг Пацієнтам.

3.1.3. Приймати оплату за Послуги в безготівковій формі під час оформлення Замовлення через сайт Виконавця.

3.1.4. Відмовити Пацієнту у наданні Послуг у випадку виявлення під час обстеження протипоказань до запропонованих методів лікування.

3.1.5. У випадках, передбачених чинним законодавством України, обмежувати надання Замовнику (Пацієнту) медичної інформації.

3.1.6. Вимагати від Замовника (Пацієнта) виконання умов цього Договору. Отримувати від Пацієнтів інформацію, необхідну для надання Послуг.

3.1.7. У разі порушення Пацієнтом рекомендацій медичних працівників Виконавця щодо підготовки до надання Послуг, при некоректній поведінці Замовника (Пацієнта), зокрема порушенні правил внутрішнього розпорядку, громадського порядку, явно протиправної поведінки, створення Пацієнтом або Замовником загрози для життя та здоров’я співробітників Виконавця та інших осіб, відмові в наданні інформованої добровільної згоди Пацієнта, Виконавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку та відмовити Пацієнту в наданні медичної допомоги з моменту виявлення цих порушень зі сторони Замовника (Пацієнта). При цьому вартість Послуг, що фактично були сплачені під час укладання Договору, не підлягає поверненню Замовнику (Пацієнту).

3.1.8. Використовувати вказані Замовником (Пацієнтом) контактні дані (адресу електронної пошти, номер телефону) для направлення йому повідомлень щодо порядку надання Послуг, результатів їх надання, рекламної та іншої комерційної інформації.

3.2. Виконавець зобов’язується:

3.2.1. Забезпечити Замовника (Пацієнта) інформацією, що включає відомості про місце надання Послуг, режим роботи відділень, структурних підрозділів Виконавця, перелік позадоговірних Послуг із зазначенням їх вартості, про умови надання та отримання Послуг, визначених у Замовленні.

3.2.2. Своєчасно і якісно надавати Послуги відповідно до умов цього Договору та з дотриманням вимог чинного законодавства України. Послуги надаються відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та/або локальних протоколів медичної допомоги, затверджених у встановленому порядку. Виконавець зобов’язаний надавати лише ті Послуги, на надання яких він отримав ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.

3.2.3. Забезпечити участь кваліфікованих медичних працівників для надання Послуг в межах виконання зобов’язань за цим Договором та забезпечувати відповідність власних місць надання Послуг державним санітарним нормам і правилам, ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної практики, галузевим стандартам у сфері охорони здоров’я, вимогам примірних табелів матеріально-технічного оснащення.

3.2.4. У своїй діяльності з надання Послуг використовувати методи діагностики та лікування, лікарські засоби та вироби медичного призначення, дозволені до застосування в установленому чинним законодавством України порядку.

3.2.5. Вести та зберігати медичну документацію за встановленими законодавством України формами. Надавати Замовнику (Пацієнту) виписки з медичної документації, довідки та іншу медичну документацію, передбачену чинним законодавством.

3.2.6. Надавати Замовнику (Пацієнту) медичну інформацію у межах і в порядку, визначених чинним законодавством України.

3.2.7. Забезпечити режим конфіденційності щодо результатів надання Послуг згідно Розділу 6 цього Договору та вимог законодавства про лікарську таємницю.

3.3. Права Замовника (Пацієнта):

3.3.1. Своєчасно отримувати якісні Послуги згідно умов цього Договору та Програм медичних послуг.

3.3.2. Отримати від Виконавця повну та достовірну інформацію про:

 • місце надання Послуг, режим роботи відділень, структурних підрозділів Виконавця, перелік доступних Послуг, про умови надання та отримання цих Послуг;
 • результати надання Послуг, стан свого здоров’я, результати обстежень та оглядів.

3.3.3. Обрати зручний для Замовника (Пацієнта) спосіб оплати Замовлення з тих, що пропонуються на сайті Виконавця.

3.3.4. Укласти Договір на користь третіх осіб лише після отримання їх попередньої згоди. При цьому на дату укладення Договору Замовник підтверджує, що отримав схвалення та згоду у Пацієнтів, а в разі їх відсутності, Замовник несе відповідальність перед Виконавцем за будь-які наслідки, пов’язані із відсутністю згоди Пацієнта.

3.3.5. Подати письмову заяву від власного імені на отримання медичної документації після надання Послуги. Така заява складається у відділенні, структурному підрозділі Виконавця після засвідчення особи заявника або подається уповноваженим представником відповідно до встановленого законодавством порядку.

3.3.6. Анулювати Замовлення, до моменту оплати Послуги, через відповідний веб-сервіс, розміщений на сайті Виконавця.

3.4. Замовник (Пацієнт) зобов’язаний:

3.4.1. Оплачувати вартість Послуг Виконавця відповідно до умов, передбачених цим Договором.

3.4.2. Сприяти Виконавцю та Пацієнтам в наданні медичних послуг, а в разі необхідності – надати співробітникам Виконавця медичну документацію Пацієнта.

3.4.3. Належним чином виконувати умови цього Договору, дотримуватися правил надання Послуг за цим Договором, Програми медичних послуг, внутрішніх норм та правил Виконавця.

3.4.4. Надати достовірну інформацію та документи, необхідні для ідентифікації Замовника (Пацієнта) до надання Послуг та для отримання інформації про результати надання Послуг.

3.4.5. Інформувати медичних працівників Виконавця про лікарські засоби, які застосовує Пацієнт, про всі відомі вади, хвороби, алергічні чи специфічні реакції на лікарські засоби і продукти харчування, іншу суттєву інформацію про стан здоров’я Пацієнта.

3.4.6. Дотримуватися рекомендацій Виконавця щодо правил підготовки до надання Послуг з метою сприяння забезпечення якості надання Послуг, достовірності результатів оглядів та обстежень, лабораторних досліджень з метою виключення факторів, які можуть вплинути на їх результати.

3.4.7. Інформувати Виконавця про обставини, що перешкоджають виконанню Замовником (Пацієнтом) цього Договору.

3.4.8. Сплачувати позадоговірні послуги згідно з Прейскурантом Виконавця.

3.4.9. Ознайомити всіх Пацієнтів з порядком та умовами надання медичних послуг за Договором.

 1. Згода на медичне втручання, обстеження, огляд

4.1. При підтвердженні Замовлення Замовник (Пацієнт) погоджується, що він:

– ознайомлений з характером кожної замовленої Послуги, ризиками медичного втручання/обстеження/огляду під час її проведення, правом вимагати припинення процедури, розуміє мету та характер медичного втручання/обстеження/огляду та надає згоду на медичне втручання,обстеження,огляд відповідно до Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я” № 2801–XII від 19.11.1992р.

– з метою врахування факторів, які можуть впливати на результати надання Послуг, повідомив медичного працівника Виконавця про лікарські засоби, які застосовує Пацієнт, про всі відомі вади, хвороби, алергічні чи специфічні реакції на лікарські засоби і продукти харчування, іншу суттєву інформацію про стан здоров’я Пацієнта;

– мав можливість задавати будь-які питання стосовно Послуг, які надаються Виконавцем.

4.2. Замовник (Пацієнт) підтверджує надання Інформованої згоди пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення за формою, затвердженою Наказом МОЗ України від 14.02.2012 № 110 шляхом підтвердження Замовлення на сайті Виконавця із наступним підписанням зазначеної згоди у випадках, визначених положеннями чинного законодавства України.

 1. Персональні дані Замовника (Пацієнта)

5.1. При оформленні Замовлення, Замовник (Пацієнт) погоджується на передачу Виконавцю своїх персональних даних в обсязі, необхідному для оформлення, підтвердження, оплати Замовлення та надання Послуги.

5.2. Факт оформлення Замовлення засвідчує надання Замовником (Пацієнтом) згоди Виконавцю на обробку його персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” та інших нормативно-правових актів України, які стосуються захисту персональних даних, в базі персональних даних, власником якої є Виконавець.

5.3. Метою обробки персональних даних є надання Пацієнту Послуг Виконавцем та надання Замовнику (Пацієнту) можливості швидкого та зручного доступу до персональних даних Замовника (Пацієнта), зокрема результатів надання Послуг, отримання додаткової корисної інформації, пов’язаної з результатами надання Послуг та станом здоров’я, а також в інших аналогічних цілях, що стосуються наданих Послуг та стану здоров’я.

5.4. Обсяг персональних даних, згоду на обробку яких Замовник (Пацієнт) надає Виконавцеві, обмежується обсягом персональних даних, який зазначається Замовником (Пацієнтом) при оформленні Замовлення, а також результатами надання Послуг.

5.5. Виконавець зобов’язується забезпечити конфіденційність та безпеку персональних даних Замовника (Пацієнта) під час їх обробки. Співробітники Виконавця здійснюють обробку персональних даних Пацієнта виключно у зв’язку з виконанням їхніх професійних обов’язків та зобов’язуються не допускати розголошення персональних даних, які їм були довірені або стали відомі у зв’язку з виконанням професійних, службових та трудових обов’язків.

5.6. Замовник зобов’язується вносити повну і достовірну інформацію про свої персональні дані та персональні дані Пацієнтів у відповідні розділи веб-сервісу на сайті Виконавця за адресою https://svekaterina.ua/ для оформлення Замовлення. У разі виявлення неточностей, або будь-яких розбіжностей між персональними даними Замовника (Пацієнта), зазначеними під час оформлення Замовлення, і персональними даними, наданими ними при отриманні Послуги, Виконавець з метою забезпечення конфіденційності медичної інформації, залишає за собою право відмовити в наданні Послуги Пацієнту до моменту з’ясування та підтвердження особи Пацієнта.

5.7. Надані Замовником (Пацієнтом) персональні дані можуть бути передані виключно у порядку, встановленому законодавством України про захист персональних даних

 1. Конфіденційність

Конфіденційною за цим Договором визнається інформація про факт звернення Пацієнта за Послугами, перелік наданих Послуг, результати їх надання, а також інша інформація, яка відповідно до чинного законодавства становить лікарську таємницю та іншу конфіденційну інформацію (інформацію з обмеженим доступом).

 1. Вартість та умови оплати послуг

7.1. Актуальна інформація про перелік доступних Послуг Виконавця згідно Програм медичних послуг та їх вартість наявна на сайті Виконавця за адресою https://svekaterina.ua/.

7.2. Вартість Послуг Виконавця визначається виходячи з обраних Замовником Програм пацієнтів (Додаток № 1) та Програм медичних послуг (Додаток № 2), під час оформлення Замовлення, та не залежить від обсягів фактично використаних Пацієнтом послуг, протягом терміну дії Договору.

7.3. Виконавець не має права змінювати вартість Договору після того, як Замовлення було підтверджене та оплачене Замовником.

7.4. Вартість Послуг сплачується в національній валюті України – гривні, шляхом здійснення безготівкового платежу під час оформлення Замовлення до моменту укладання Договору.

7.5. Пацієнт здійснює оплату вартості Послуг способом, запропонованим на сайті Виконавця https://svekaterina.ua/.

7.6. Вартість послуг, не передбачених даним Договором (позадоговірних), визначається згідно з Прейскурантом Виконавця. Послуги, надані до набрання чинності Договором, вважаються позадоговірними. У разі необґрунтованого виклику бригади швидкої медичної допомоги або сімейного лікаря, такий виклик вважається позадоговірною послугою. Замовник оплачує даний виклик згідно з Прейскурантом Виконавця протягом 3 (трьох) календарних днів з дня надання послуг.

7.7. Виконавець гарантує дотримання конфіденційності і нерозголошення інформації щодо Замовлення, Послуг і проведених транзакцій.

 1. Порядок оформлення Замовлення та надання Послуг

8.1. Для розміщення Замовлення Замовник заповнює реєстраційну форму на сайті Виконавця за адресою https://svekaterina.ua/, обирає Програму пацієнтів, Програму медичних послуг, із запропонованого переліку, визначає коло Пацієнтів за Договором, ознайомлюється та погоджується з умовами цього Договору та обирає спосіб оплати. Оформлення Замовлення та його підтвердження означає повне ознайомлення Замовника з Договором, строком його дії, Програмою пацієнтів, Програмою медичних послуг, ціною та іншими істотними умовами надання Послуг, правилами підготовки до надання Послуги.

8.2. Після отримання Замовлення, Виконавець здійснює його обробку та за необхідності узгоджує з Пацієнтом істотні умови надання Послуг.

8.3. Після узгодження та оплати Замовлення, Замовник повідомляється про укладання Договору та отримує на зазначену у Замовленні електронну пошту текст цього Договору з додатками.

8.4. Замовник має право скасувати Замовлення на сайті Виконавця до моменту оплати вартості Договору. Скасування Замовлення проводиться через відповідний веб-сервіс на сайті Виконавця. Належним чином здійснене скасування Замовлення передбачає його анулювання.

8.5. Анулювання Замовлення не має наслідком обмеження права Замовника на оформлення нового Замовлення на Послуги.

8.6. У випадку виявлення Замовником допущених ним помилок у наданих ним персональних даних як то ПІБ, дата народження, адреса електронної пошти, номер мобільного телефону, зазначених в Замовленні, Замовник (Пацієнт) має право звернутися до відділення, структурного підрозділу Виконавця з метою виправлення зазначених помилок.

8.7. Територія надання послуг за цим Договором визначається в його Додатках.8.8. Замовник самостійно визначає коло Пацієнтів за даним Договором виходячи з обраної Програми пацієнтів. Виконавець не несе відповідальності за взаємини між Замовником та Пацієнтами. 8.9. У разі необхідності в отриманні Послуги згідно умов Договору, Замовник або Пацієнт особисто або через третіх осіб зобов’язані звернутись до Виконавця за телефонами, які вказані в Програмі медичних послуг та/або Анкеті пацієнта та повідомити наступну інформацію:- Номер Договору;- ПІБ Замовника та/або Пацієнта;- Іншу інформацію за запитом диспетчера Замовника.Диспетчер здійснює ідентифікацію Договору, перевіряє його умови, після чого організовує надання Послуги Пацієнту, прибуття до Пацієнта бригади швидкої медичної допомоги або сімейного лікаря в залежності від обраної Програми медичних послуг (Додаток № 2).8.10. Медична допомога за Договором надається в порядку та на умовах, що передбачені медичними протоколами та іншими нормативно – правовими актами.

8.11. Незалежно від обраної Програми медичних послуг, позадоговірними послугами за даним Договором зокрема вважаються:

8.11.1. проведення планової терапії;8.11.2. використання санітарного транспорту не за медичними показниками;8.11.3. виїзд на випадки алкогольного, наркотичного, токсичного абстинентного синдрому;8.11.4. транспортування Пацієнта з одного медичного закладу в інший за межами міста Одеси.8.12. Виконавець за даним Договором не надає, не фінансує, не компенсує та будь-яким іншим чином не забезпечує наступні заходи:8.12.1. будь-яку стоматологічну допомогу (в т.ч. протезування);8.12.2. постачання, забезпечення лікарськими засобами, полівітамінними комплексами, призначеними з метою профілактики, в тому числі, якщо вони включені в схему лікування, крім випадків, прямо зазначених в Договорі;8.12.3. придбання медичних виробів, які замінюють або корегують функції пошкоджених органів, придбання медично-косметичних засобів, засобів особистої гігієни;8.12.4. екстрену (невідкладну) медичну допомогу при психічних захворюваннях, незалежно від термінів виявлення.8.13. Виклик у випадках, визначених у п. 8.11. Договору, здійснюється на загальних підставах і сплачується в порядку, що передбачений п. 7.6 Договору.8.14. Медичні послуги, згідно умов Договору, вважаються наданими Виконавцем у повному обсязі на момент закінчення строку дії Договору, незалежно від обсягів фактично отриманих Пацієнтом послуг, протягом терміну його дії. 8.15. Одна і та сама особа може бути Пацієнтом за однією Програмою медичних послуг лише двічі за календарний рік, але не частіше ніж один раз на шість місяців. Перевищення цього обмеження не дозволяється. При цьому, якщо особа є Пацієнтом за кількома різними Програмами медичних послуг, то таке обмеження встановлюється для кожної Програми медичних послуг окремо.

 1. Строки надання Послуг

9.1. Строк надання Послуг визначається автоматично при оформленні Замовлення на сайті та не може складати період, менший ніж 365 календарних днів.

9.2. Замовник має право продовжити тривалість надання Послуг згідно укладеного Договору на строк, визначений Виконавцем, шляхом оформлення відповідного додаткового Замовлення на продовження строку Договору.

 1. Зміна умов Договору

10.1. Виконавець має право в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення вносити зміни в текст даного Договору, в тому числі шляхом оприлюднення нової редакції Договору. Зміни в Договір вступають в силу після їх оприлюднення на сайті https://svekaterina.ua/ і застосовуються до Замовлень, оформлених та підтверджених після опублікування нової редакції Договору.

10.2. Замовник (Пацієнт) вважається повідомленим про внесені до Договору зміни з моменту їх опублікування на сайті Виконавця.

 1. Термін дії Договору

11.1. Цей Договір набирає чинності через 1 (один) календарний день після дня його підтвердження Замовником на сайті Виконавця за адресою https://svekaterina.ua/ та відповідної оплати вартості Договору і діє протягом 1 (одного) календарного року з дати набрання чинності Договором, за винятком положень про конфіденційність, що визначені цим Договором, які діють безстроково.

11.2. Договір припиняється в результаті: 11.2.1. закінчення терміну дії; 11.2.2. виконання Виконавцем всіх зобов’язань за Договором, у тому числі вичерпування всіх доступних Послуг, передбачених Програмами медичних послуг; 11.2.3. згоди Сторін; 11.2.4. в інших випадках, передбачених законодавством або Договором.11.3. Замовник має право на дострокове припинення Договору за умови порушення Виконавцем своїх зобов’язань. Для цього Замовник за один місяць до дати припинення подає Виконавцю заяву в довільній формі. У випадку дострокового припинення Договору за ініціативи Замовника, вартість сплачених коштів Замовнику не повертається.11.4. Виконавець має право на дострокове припинення Договору у випадках, встановлених цим Договором. Для цього Виконавець за один місяць до дати припинення надсилає Замовнику відповідне письмове повідомлення у довільній формі.

 1. Вирішення спорів

12.1. Спори і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, будуть по можливості вирішуватися шляхом перемовин між Сторонами.

12.2. У разі неможливості вирішення спорів шляхом перемовин, спір між Сторонами буде вирішуватись судом за встановленими чинним законодавством України правилами підвідомчості і підсудності.

 1. Відповідальність сторін. Форс-мажор

13.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини.

13.2. Перевірка дотримання Виконавцем умов цього договору щодо повноти та якості надання Послуг здійснюється в тому числі шляхом клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги і медичного обслуговування.

13.3. Виконавець не несе відповідальності за якість надання Послуг, у випадках порушення Замовником (Пацієнтом) пунктів 3.4.3-3.4.7. цього Договору.

13.4. Замовник несе повну відповідальність за достовірність наданої під час оформлення Замовлення інформації, за згоду Пацієнтів на надання їм послуг згідно цього Договору і згоду Пацієнтів на обробку персональних даних, а також за інші правовідносини з Пацієнтами в процесі виконання Договору.

13.5. Замовник несе солідарну відповідальність перед Виконавцем за дії, або бездіяльність Пацієнта(тів) (наприклад, необґрунтований виклик), в результаті яких Виконавцю наноситься шкода або виникає боргове зобов’язання перед Виконавцем за послуги, надані Пацієнтові з перевищенням ліміту, встановленого Програмами медичних послуг, або за послуги, що не входять в предмет Договору, або Програми медичних послуг (позадоговірні послуги), які були фактично надані Пацієнту Виконавцем за медичними показаннями.

13.6.  Замовник несе солідарну відповідальність у разі виклику бригади швидкої медичної допомоги або сімейного лікаря особою, яка не є Пацієнтом за даним Договором, у разі наявності у нього ідентифікуючих даних цього Договору, які дозволили здійснити необґрунтований або позадоговірний виклик Пацієнту або спробу отримати медичні послуги за даним Договором.

13.7. При порушенні Замовником (Пацієнтом) п.п. 13.4-13.6 Договору, або відмові в їх добровільному виконанні, Виконавець має право в односторонньому порядку призупинити надання послуг за Договором до моменту сплати заборгованості, а всі виклики скеровувати до міського центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф. Повідомлення про призупинення може бути виконано засобами телефонного, або іншого зв’язку.

13.8. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання, або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажору), як то стихійні лиха, епідемії (пандемії), воєнні дії, страйки, прийняття компетентними органами рішень тощо, що перешкоджають виконанню зобов’язань за цим Договором. Про дію обставин непереборної сили одна Сторона зобов’язана повідомити іншу протягом 3 днів із дня виникнення таких обставин.

Дія обставин непереборної сили (форс-мажору) для Сторони підтверджується документом уповноваженого органу відповідно до встановленого законодавством України порядку.

 1. Заключні положення

14.1. Цей Договір є публічною офертою. Відсутність підписаного Сторонами примірника Договору на паперовому носії з проставленням підписів обох Сторін в разі здійснення за цим Договором фактичної оплати Замовником (Пацієнтом), не є підставою вважати цей Договір неукладеним. Оформлення Замовлення та проведення оплати Пацієнтом та/або Замовником відповідно до умов Договору вважається акцептом.

14.2. Підписанням цього Договору, Замовник підтверджує власне розуміння того, що цей Договір не є договором страхування та не регулюється Законом України «Про страхування» або Законом України «Про фінансові послуги та регулювання ринків фінансових послуг»., а є договором надання медичних послуг на визначених цим Договором умовах.

14.3. При підтвердженні Замовлення на сайті Виконавця шляхом проставлення відмітки «Клієнт приймає умови Публічної оферти, розміщеної за посиланням і погоджується з обробкою персональних даних» Замовник (Пацієнт) погоджується з усіма умовами цього Договору, текст якого ним прочитано та положення якого йому зрозумілі та погоджується отримувати повідомлення та електронні листи від Виконавця за номером мобільного телефону та адресою електронної пошти, що були зазначені на сайті Виконавця за адресою https://svekaterina.ua/.

 1. Адреса і реквізити Виконавця

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«СВЯТА КАТЕРИНА-ОДЕСА»

Юридична адреса: Миколаївська дорога, 144,

м. Одеса, 65013

ЄДРПОУ 32120543

 

Додаток № 2 до Договору про надання медичних послуг

___________ від ___________

 

 

Програма медичних послуг

“Швидка медична допомога

 

 

1.1. Програма медичних послуг «Швидка медична допомога» (невідкладна/екстренна) передбачає організацію надання швидкої медичної допомоги Замовнику/Пацієнтам вдома, на робочому місці або іншому місці перебування.

Виїзд бригади швидкої медичної допомоги здійснюється при виникненні стану, який представляє безпосередню загрозу життю і здоров’ю пацієнта, і вимагає швидкої медичної допомоги.

За умовами даного Договору надання будь-якої медичної допомоги бригадою швидкої медичної допомоги на будь-якому місці чергування прирівнюється до виїзду бригади на виклик. В цілях даного Договору надання будь-якої медичної допомоги не за здійсненим викликом бригадою швидкої медичної допомоги на місці перебування прирівнюється до наступного виїзду бригади на виклик.

1.2. Швидка медична допомога організовується цілодобово в робочі, вихідні і святкові дні.

1.3. Послуга виклику бригади швидкої медичної допомоги включає:

– виїзд бригади швидкої медичної допомоги до місця, де знаходиться пацієнт;

– реанімаційні заходи;

– діагностичні і лікувальні процедури, необхідні для надання швидкої медичної допомоги і стабілізації стану хворого;

– медикаментозне забезпечення винятково в об’ємі, який необхідний для надання швидкої медичної допомоги (тобто вживання медичних препаратів до стабілізації стану хворого під спостереженням лікаря швидкої медичної допомоги);

– транспортування автомобілем швидкої медичної допомоги пацієнта до лікувальної установи для надання спеціалізованої допомоги, при станах загрожуючи життю;

– транспортування автомобілем швидкої медичної допомоги до лікувальної установи при необхідності надання невідкладної стаціонарної допомоги;

1.4. Виклик бригади швидкої медичної допомоги може здійснюватися Застрахованою особою, або будь-якою особою, що діє в інтересах Застрахованої особи та/або уповноважена нею.

1.4.1. Надання швидкої медичної допомоги Пацієнту здійснюється за рахунок залишку його власного ліміту відшкодування/відповідальності.

1.5. Швидка медична допомога може бути викликана у випадках:

– втрати свідомості;

– судом;

– раптового розладу дихання;

– раптового болю в грудній клітці;

– гострого болю в черевній порожнині, біль у хребті;

– головного болю, що супроводжується запамороченням або нудотою;

– порушення мовлення, слабкості у кінцівках;

– гіпо- і гіперглікемічної коми;

– гіпертермічного синдрому;

– зовнішньої кровотечі, блювання кров’ю;

– ознак гострого отруєння;

– порушення перебігу вагітності (передчасні пологи, кровотеча тощо);

– анафілактичної реакції, спричиненої різними чинниками, в тому числі укусами комах;

– укусів змій;

– укусів тварин;

– інших станів, що загрожують життю і здоров’ю людини;

– здійснення між лікарняних перевезень хворих, які потребують медичного супроводу.

– транспортування автомобілем швидкої медичної допомоги пацієнта на планові консультації(при наявності медичних показань у Пацієнта);

– для транспортування автомобілем швидкої медичної допомоги пацієнта до дому, як що стан пацієнта нестабільний, незадовільний і він не має змоги самостійно пересуватися.

1.6. Бригада швидкої медичної допомоги не виїжджає:

– до хворих для виконання планових призначень сімейного лікаря (ін’єкцій, крапельниць, перев’язувань, інших призначень), планової терапії;

– до хворих, які перебувають під наглядом сімейного лікаря з приводу хронічних захворювань і стан яких не вимагає надання швидкої медичної допомоги;

– до хворих для надання стоматологічної допомоги;

– для видачі листків непрацездатності, виписування рецептів і заповнення будь-яких довідок, у тому числі про стан здоров’я, а також для складання судово-медичних висновків;

– для транспортування автомобілем швидкої медичної допомоги пацієнта на планові консультації(без наявності медичних показань у Пацієнта);

– для транспортування автомобілем швидкої медичної допомоги пацієнта до дому, як що стан пацієнта стабільний, задовільний і він має змогу самостійно пересуватися. Така допомога надається як позадоговірна, та сплачується згідно прейскуранта медичного закладу на день надання послуги;

– для транспортування трупів у патологоанатомічні відділення і бюро судово-медичної експертизи;

– випадки гострих психічних розладів.

1.7. Територія надання послуг за програмою «Швидка медична допомога» визначена Додатком 3 до договору(карта покриття – місто Одеса та в радіусі тридцять кілометрів від цього міста (розрахунок покриття відбувається від головпоштамта м. Одеса), місто Чорноморськ, місто Южне).

У разі виїзду бригади за межі карти покриття «Швидкої медичної допомоги» списується один виклик та Замовник/Пацієнт додатково оплачує кілометраж від міста Одеса до пункту призначення в обидві сторони. Відстань для даного розрахунку визначається Клінікою одноосібно.

У разі наявності медичних показань у Пацієнта щодо транспортування останнього в медичний заклад з подальшим зворотнім транспортуванням, у Пацієнта буде виключено два виклики з кількості викликів бригади швидкої медичної допомоги, передбаченої умовами Договору.

1.8. Виклик бригади швидкої медичної допомоги здійснюється Замовником/Пацієнтом або іншою особою за телефоном цілодобової служби медичної допомоги Клініки Святої Катерини: +38 (048) 728 0000, +38 (048) 705 3333.

1.9. При виклику необхідно повідомити прізвище, ім’я, по батькові та дату народження Пацієнта, а також номер договору(номер картки медичної програми).

1.10. Кількість доступних викликів бригади швидкої медичної допомоги за цією Програмою вказується в Анкеті «Дані про пацієнтів» (Додаток №1 до Договору).

1.11. Клініка зобов’язується забезпечити прибуття бригади швидкої медичної допомоги по території міста Одеси в межах 10 хвилин. У разі настання непередбачених обставин (важких погодних умов, сезонних особливостей, стану доріг і дорожньої обстановки, епідеміологічної ситуації, ускладнення суспільної обстановки чи інші форс-мажорних обставин) час прибуття може бути перевищено, але не більше ніж на 10 хвилин. Прибуття бригади швидкої медичної допомоги за межі міста Одеси здійснюється протягом узгодженого з Пацієнтом часу.

Клініка: Замовник:
 

 

______________/ПІБ/

 

 

______________/ПІБ/

 

 

Додаток № 2 до Договору про надання медичних послуг

№ ______ від ___________

 

Програма медичних послуг

” Сімейний лікар + Поліклініка”

1.1. Програма «Виклик сімейного лікаря» передбачає для Замовника/Пацієнта виїзд сімейного лікаря для надання первинної медичної допомоги. Здійснюється у випадках не­обхідності надання медичних консультацій по місцю перебування Замовника/Пацієнта при виявленні за­хво­рю­вання або виникненні стану, який не представляє безпосередньої загрози життю Пацієнта і не ви­магає екстреної (невідкладною) медичної допомоги.

1.2. Виклик Сімейного лікаря, у відповідності з цією Програмою, включає в себе:

– огляд і встановлення попереднього діагнозу;

– ЕКГ-діагностику;

– глюкометрію (вимірювання цукру в крові);

– видачу рецептів;

– рекомендації щодо подальших дій стосовно діагностики та лікування.

1.3. Сімейний лікар може бути викликаний у випадках:

– раптове підвищення температури тіла кашель, нежить, біль у горлі;

– загострення хронічних захворювань (гіпертонічна хвороба, хронічні захворювання шлун­ково-киш­ко­вого тракту, хронічні захворювання сечовидільної системи і т.д.).

Сімейний лікар не виїжджає:

– до хворих для виконання планових призначень (ін’єкцій, кра­пель­ниць, пе­ре­в’я­зок, інших призначень) та планової терапії;

– до хворих, які перебувають під наглядом лікаря з приводу хронічних за­хво­рювань;

– для закриття листа непрацездатності;

– до хворих для надання стоматологічної допомоги;

– для здійснення між лікарняних перевезень хворих, які не потребують медичного су­про­воду;

– у випадках гострих психічних розладів.

1.4. Виклик сімейного лікаря здійснюється Пацієнтом за телефоном цілодобової служби медичної допомоги Клініки Святої Катерини: +38 (048) 728 0100

1.5. При виклику необхідно повідомити прізвище, ім’я, по батькові та дату народження Пацієнта, а також номер Договору (номер Картки медичних програм).

1.6. Прийом викликів сімейного лікаря  здійснюється до 14.00. Виклик, що надійшов після 14.00 за медичними показаннями, може бути перенесений на наступний день. Виклик, який не належить за медичними показаннями до розряду “невідкладний”, може бути переведений в формат консультації. Виклик, що відноситься до розряду “екстрений” вимагає виклику швидкої медичної допомоги.

1.7. Територія надання послуг за програмою «Виклик сімейного лікаря» визначена Додатком 3 до договору (карта покриття – місто Одеса та прилеглі селища).

2.1. Програма «Поліклініка» передбачає звернення Замовника/Пацієнта до Поліклінічного відділення № 1 за адресою: м Одеса, проспект Шевченка, 12/1 отримання послуги «консультація сімейного лікаря» в амбулаторних умовах.

2.2. Медична допомога в умовах поліклініки організовується згідно з графіком роботи поліклініки та лікаря, консультацію якого необхідно організувати.

2.3. До амбулаторно-поліклінічних послуг відносяться:

2.3.1. консультація сімейного лікаря;

2.3.2. консультація лікаря-спеціаліста в поліклініці, якщо симптоми захворювання однозначно потребують уваги лікаря-спе­ціаліста (наявного на даний час, а також якій не є виключенням з договору), при цьому  2 консультації сімейного лікаря замінюються  на одну консультацію вузького спеціаліста. Ці послуги включають: запис на прийом до лікаря, огляд лікарем, визначення діагнозу, рекомендації щодо подальшого лікування.

2.4. Програма «Поліклініка» передбачає видачу листа непрацездатності (рішення про видачу листа непрацездатності приймається лікарем Клініки Святої Катерини.).

2.5. Запис на консультацію здійснюється за телефоном +38 (048) 7051033, +38 (048) 728 7000

 1. 3. Кількість доступних звернень залежить від обраної Програми Пацієнтів і вказується Анкеті «Дані про пацієнтів» (Додаток №1 до Договору).

 

 

Додаток № 2 до Договору про надання медичних послуг

№ ___________ від____________________

 

 

Програма медичних послуг

“Швидка медична допомога + Сімейний лікар + Поліклініка”

 

1.1. Програма медичних послуг «Швидка медична допомога» (невідкладна/екстренна) передбачає організацію надання швидкої медичної допомоги Замовнику/Пацієнтам вдома, на робочому місці або іншому місці перебування.

Виїзд бригади швидкої медичної допомоги здійснюється при виникненні стану, який представляє безпосередню загрозу життю і здоров’ю пацієнта, і вимагає швидкої медичної допомоги.

За умовами даного Договору надання будь-якої медичної допомоги бригадою швидкої медичної допомоги на будь-якому місці чергування прирівнюється до виїзду бригади на виклик. В цілях даного Договору надання будь-якої медичної допомоги не за здійсненим викликом бригадою швидкої медичної допомоги на місці перебування прирівнюється до наступного виїзду бригади на виклик.

1.2. Швидка медична допомога організовується цілодобово в робочі, вихідні і святкові дні.

1.3. Послуга виклику бригади швидкої медичної допомоги включає:

– виїзд бригади швидкої медичної допомоги до місця, де знаходиться пацієнт;

– реанімаційні заходи;

– діагностичні і лікувальні процедури, необхідні для надання швидкої медичної допомоги і стабілізації стану хворого;

– медикаментозне забезпечення винятково в об’ємі, який необхідний для надання швидкої медичної допомоги (тобто вживання медичних препаратів до стабілізації стану хворого під спостереженням лікаря швидкої медичної допомоги);

– транспортування автомобілем швидкої медичної допомоги пацієнта до лікувальної установи для надання спеціалізованої допомоги, при станах загрожуючи життю;

– транспортування автомобілем швидкої медичної допомоги до лікувальної установи при необхідності надання невідкладної стаціонарної допомоги;

1.4. Виклик бригади швидкої медичної допомоги може здійснюватися Застрахованою особою, або будь-якою особою, що діє в інтересах Застрахованої особи та/або уповноважена нею.

1.4.1. Надання швидкої медичної допомоги Пацієнту здійснюється за рахунок залишку його власного ліміту відшкодування/відповідальності.

1.5. Швидка медична допомога може бути викликана у випадках:

– втрати свідомості;

– судом;

– раптового розладу дихання;

– раптового болю в грудній клітці;

– гострого болю в черевній порожнині, біль у хребті;

– головного болю, що супроводжується запамороченням або нудотою;

– порушення мовлення, слабкості у кінцівках;

– гіпо- і гіперглікемічної коми;

– гіпертермічного синдрому;

– зовнішньої кровотечі, блювання кров’ю;

– ознак гострого отруєння;

– порушення перебігу вагітності (передчасні пологи, кровотеча тощо);

– анафілактичної реакції, спричиненої різними чинниками, в тому числі укусами комах;

– укусів змій;

– укусів тварин;

– усіх видів травм (поранення, переломи, опіки, важкі забої, травми голови тощо);

– нещасних випадків, у тому числі обумовлених дією диму, вогню та полум’я, електричного струму, блискавки, пов’язаних із транспортними засобами;

– теплового удару, переохолодження;

– асфіксій всіх видів (утоплення, потрапляння сторонніх тіл у дихальні шляхи, удушення);

– наслідків злочинного нападу;

– інших станів, що загрожують життю і здоров’ю людини;

– здійснення між лікарняних перевезень хворих, які потребують медичного супроводу.

– транспортування автомобілем швидкої медичної допомоги пацієнта на планові консультації(при наявності медичних показань у Пацієнта);

– для транспортування автомобілем швидкої медичної допомоги пацієнта до дому, як що стан пацієнта нестабільний, незадовільний і він не має змоги самостійно пересуватися.

1.6. Бригада швидкої медичної допомоги не виїжджає:

– до хворих для виконання планових призначень сімейного лікаря (ін’єкцій, крапельниць, перев’язувань, інших призначень), планової терапії;

– до хворих, які перебувають під наглядом сімейного лікаря з приводу хронічних захворювань і стан яких не вимагає надання швидкої медичної допомоги;

– до хворих для надання стоматологічної допомоги;

– для видачі листків непрацездатності, виписування рецептів і заповнення будь-яких довідок, у тому числі про стан здоров’я, а також для складання судово-медичних висновків;

– для транспортування автомобілем швидкої медичної допомоги пацієнта на планові консультації(без наявності медичних показань у Пацієнта);

– для транспортування автомобілем швидкої медичної допомоги пацієнта до дому, як що стан пацієнта стабільний, задовільний і він має змогу самостійно пересуватися. Така допомога надається як позадоговірна, та сплачується згідно прейскуранта медичного закладу на день надання послуги;

– для транспортування трупів у патологоанатомічні відділення і бюро судово-медичної експертизи;

– випадки гострих психічних розладів.

1.7. Територія надання послуг за програмою «Швидка медична допомога» визначена Додатком 3 до договору(карта покриття – місто Одеса та в радіусі тридцять кілометрів від цього міста (розрахунок покриття відбувається від головпоштамта м. Одеса), місто Чорноморськ, місто Южне).

У разі виїзду бригади за межі карти покриття «Швидкої медичної допомоги» списується один виклик та Замовник/Пацієнт додатково оплачує кілометраж від міста Одеса до пункту призначення в обидві сторони. Відстань для даного розрахунку визначається Клінікою одноосібно.

У разі наявності медичних показань у Пацієнта щодо транспортування останнього в медичний заклад з подальшим зворотнім транспортуванням, у Пацієнта буде виключено два виклики з кількості викликів бригади швидкої медичної допомоги, передбаченої умовами Договору.

1.8. Виклик бригади швидкої медичної допомоги здійснюється Замовником/Пацієнтом або іншою особою за телефоном цілодобової служби медичної допомоги Клініки Святої Катерини: +38 (048) 728 0000, +38 (048) 705 3333.

1.9. При виклику необхідно повідомити прізвище, ім’я, по батькові та дату народження Пацієнта, а також номер договору(номер картки медичної програми).

1.10. Кількість доступних викликів бригади швидкої медичної допомоги за цією Програмою вказується в Анкеті «Дані про пацієнтів» (Додаток №1 до Договору).

1.11. Клініка зобов’язується забезпечити прибуття бригади швидкої медичної допомоги по території міста Одеси в межах 10 хвилин. У разі настання непередбачених обставин (важких погодних умов, сезонних особливостей, стану доріг і дорожньої обстановки, епідеміологічної ситуації, ускладнення суспільної обстановки чи інші форс-мажорних обставин) час прибуття може бути перевищено, але не більше ніж на 10 хвилин. Прибуття бригади швидкої медичної допомоги за межі міста Одеси здійснюється протягом узгодженого з Пацієнтом часу.

2.1. Програма «Виклик сімейного лікаря» передбачає для Замовника/Пацієнта виїзд сімейного лікаря для надання первинної медичної допомоги. Здійснюється у випадках не­обхідності надання медичних консультацій по місцю перебування Замовника/Пацієнта при виявленні за­хво­рю­вання або виникненні стану, який не представляє безпосередньої загрози життю Пацієнта і не ви­магає екстреної (невідкладною) медичної допомоги.

2.2. Виклик Сімейного лікаря, у відповідності з цією Програмою, включає в себе:

– огляд і встановлення попереднього діагнозу;

– ЕКГ-діагностику;

– глюкометрію (вимірювання цукру в крові);

– видачу рецептів;

– рекомендації щодо подальших дій стосовно діагностики та лікування.

2.3. Сімейний лікар може бути викликаний у випадках:

– раптове підвищення температури тіла кашель, нежить, біль у горлі;

– загострення хронічних захворювань (гіпертонічна хвороба, хронічні захворювання шлун­ково-киш­ко­вого тракту, хронічні захворювання сечовидільної системи і т.д.).

Сімейний лікар не виїжджає:

– до хворих для виконання планових призначень (ін’єкцій, кра­пель­ниць, пе­ре­в’я­зок, інших призначень) та планової терапії;

– до хворих, які перебувають під наглядом лікаря з приводу хронічних за­хво­рювань;

– для закриття листа непрацездатності;

– до хворих для надання стоматологічної допомоги;

– для здійснення між лікарняних перевезень хворих, які не потребують медичного су­про­воду;

– у випадках гострих психічних розладів.

2.4. Виклик сімейного лікаря здійснюється Пацієнтом за телефоном цілодобової служби медичної допомоги Клініки Святої Катерини: +38 (048) 728 0100

2.5. При виклику необхідно повідомити прізвище, ім’я, по батькові та дату народження Пацієнта, а також номер Договору (номер Картки медичних програм).

2.6. Прийом викликів сімейного лікаря  здійснюється до 14.00. Виклик, що надійшов після 14.00 за медичними показаннями, може бути перенесений на наступний день. Виклик, який не належить за медичними показаннями до розряду “невідкладний”, може бути переведений в формат консультації. Виклик, що відноситься до розряду “екстрений” вимагає виклику швидкої медичної допомоги.

2.7. Територія надання послуг за програмою «Виклик сімейного лікаря» визначена Додатком 3 до договору (карта покриття – місто Одеса та прилеглі селища).

3.1. Програма «Поліклініка» передбачає звернення Замовника/Пацієнта до Поліклінічного відділення № 1 за адресою: м Одеса, проспект Шевченка, 12/1 отримання послуги «консультація сімейного лікаря» в амбулаторних умовах.

3.2. Медична допомога в умовах поліклініки організовується згідно з графіком роботи поліклініки та лікаря, консультацію якого необхідно організувати.

3.3. До амбулаторно-поліклінічних послуг відносяться:

3.3.1. консультація сімейного лікаря;

3.3.2. консультація лікаря-спеціаліста в поліклініці, якщо симптоми захворювання однозначно потребують уваги лікаря-спе­ціаліста (наявного на даний час, а також якій не є виключенням з договору), при цьому  2 консультації сімейного лікаря замінюються  на одну консультацію вузького спеціаліста. Ці послуги включають: запис на прийом до лікаря, огляд лікарем, визначення діагнозу, рекомендації щодо подальшого лікування.

 

3.4. Програма «Поліклініка» передбачає видачу листа непрацездатності (рішення про видачу листа непрацездатності приймається лікарем Клініки Святої Катерини.).

3.5. Запис на консультацію здійснюється за телефоном +38 (048) 7051033, +38 (048) 728 7000

 1. Кількість доступних звернень залежить від обраної Програми Пацієнтів і вказується Анкеті «Дані про пацієнтів» (Додаток №1 до Договору).
Клініка:                                Замовник:
 

 

__________________/ПІБ/

 

 

 

___________________/ПІБ/

 

Додаток № 2 до Договору про надання медичних послуг

__________ від _______________

 

Програма медичних послуг

“Швидка медична допомога + Невідкладна діагностика”

 

1.1. Програма медичних послуг «Швидка медична допомога» (невідкладна/екстренна) передбачає організацію надання швидкої медичної допомоги Замовнику/Пацієнтам вдома, на робочому місці або іншому місці перебування.

Виїзд бригади швидкої медичної допомоги здійснюється при виникненні стану, який представляє безпосередню загрозу життю і здоров’ю пацієнта, і вимагає швидкої медичної допомоги.

За умовами даного Договору надання будь-якої медичної допомоги бригадою швидкої медичної допомоги на будь-якому місці чергування прирівнюється до виїзду бригади на виклик. В цілях даного Договору надання будь-якої медичної допомоги не за здійсненим викликом бригадою швидкої медичної допомоги на місці перебування прирівнюється до наступного виїзду бригади на виклик.

1.2. Швидка медична допомога організовується цілодобово в робочі, вихідні і святкові дні.

1.3. Послуга виклику бригади швидкої медичної допомоги включає:

– виїзд бригади швидкої медичної допомоги до місця, де знаходиться пацієнт;

– реанімаційні заходи;

– діагностичні і лікувальні процедури, необхідні для надання швидкої медичної допомоги і стабілізації стану хворого;

– медикаментозне забезпечення винятково в об’ємі, який необхідний для надання швидкої медичної допомоги (тобто вживання медичних препаратів до стабілізації стану хворого під спостереженням лікаря швидкої медичної допомоги);

– транспортування автомобілем швидкої медичної допомоги пацієнта до лікувальної установи для надання спеціалізованої допомоги, при станах загрожуючи життю;

– транспортування автомобілем швидкої медичної допомоги до лікувальної установи при необхідності надання невідкладної стаціонарної допомоги;

1.4. Виклик бригади швидкої медичної допомоги може здійснюватися Застрахованою особою, або будь-якою особою, що діє в інтересах Застрахованої особи та/або уповноважена нею.

1.4.1. Надання швидкої медичної допомоги Пацієнту здійснюється за рахунок залишку його власного ліміту відшкодування/відповідальності.

1.5. Швидка медична допомога може бути викликана у випадках:

– втрати свідомості;

– судом;

– раптового розладу дихання;

– раптового болю в грудній клітці;

– гострого болю в черевній порожнині, біль у хребті;

– головного болю, що супроводжується запамороченням або нудотою;

– порушення мовлення, слабкості у кінцівках;

– гіпо- і гіперглікемічної коми;

– гіпертермічного синдрому;

– зовнішньої кровотечі, блювання кров’ю;

– ознак гострого отруєння;

– порушення перебігу вагітності (передчасні пологи, кровотеча тощо);

– анафілактичної реакції, спричиненої різними чинниками, в тому числі укусами комах;

– укусів змій;

– укусів тварин;

– усіх видів травм (поранення, переломи, опіки, важкі забої, травми голови тощо);

– нещасних випадків, у тому числі обумовлених дією диму, вогню та полум’я, електричного струму, блискавки, пов’язаних із транспортними засобами;

– теплового удару, переохолодження;

– асфіксій всіх видів (утоплення, потрапляння сторонніх тіл у дихальні шляхи, удушення);

– наслідків злочинного нападу;

– інших станів, що загрожують життю і здоров’ю людини;

– здійснення між лікарняних перевезень хворих, які потребують медичного супроводу.

– транспортування автомобілем швидкої медичної допомоги пацієнта на планові консультації(при наявності медичних показань у Пацієнта);

– для транспортування автомобілем швидкої медичної допомоги пацієнта до дому, як що стан пацієнта нестабільний, незадовільний і він не має змоги самостійно пересуватися.

1.6. Бригада швидкої медичної допомоги не виїжджає:

– до хворих для виконання планових призначень сімейного лікаря (ін’єкцій, крапельниць, перев’язувань, інших призначень), планової терапії;

– до хворих, які перебувають під наглядом сімейного лікаря з приводу хронічних захворювань і стан яких не вимагає надання швидкої медичної допомоги;

– до хворих для надання стоматологічної допомоги;

– для видачі листків непрацездатності, виписування рецептів і заповнення будь-яких довідок, у тому числі про стан здоров’я, а також для складання судово-медичних висновків;

– для транспортування автомобілем швидкої медичної допомоги пацієнта на планові консультації(без наявності медичних показань у Пацієнта);

– для транспортування автомобілем швидкої медичної допомоги пацієнта до дому, як що стан пацієнта стабільний, задовільний і він має змогу самостійно пересуватися. Така допомога надається як позадоговірна, та сплачується згідно прейскуранта медичного закладу на день надання послуги;

– для транспортування трупів у патологоанатомічні відділення і бюро судово-медичної експертизи;

– випадки гострих психічних розладів.

1.7. Територія надання послуг за програмою «Швидка медична допомога» визначена Додатком 3 до договору(карта покриття – місто Одеса та в радіусі тридцять кілометрів від цього міста (розрахунок покриття відбувається від головпоштамта м. Одеса), місто Чорноморськ, місто Южне).

У разі виїзду бригади за межі карти покриття «Швидкої медичної допомоги» списується один виклик та Замовник/Пацієнт додатково оплачує кілометраж від міста Одеса до пункту призначення в обидві сторони. Відстань для даного розрахунку визначається Клінікою одноосібно.

У разі наявності медичних показань у Пацієнта щодо транспортування останнього в медичний заклад з подальшим зворотнім транспортуванням, у Пацієнта буде виключено два виклики з кількості викликів бригади швидкої медичної допомоги, передбаченої умовами Договору.

1.8. Виклик бригади швидкої медичної допомоги здійснюється Замовником/Пацієнтом або іншою особою за телефоном цілодобової служби медичної допомоги Клініки Святої Катерини: +38 (048) 728 0000, +38 (048) 705 3333.

1.9. При виклику необхідно повідомити прізвище, ім’я, по батькові та дату народження Пацієнта, а також номер договору(номер картки медичної програми).

1.10. Кількість доступних викликів бригади швидкої медичної допомоги за цією Програмою вказується в Анкеті «Дані про пацієнтів» (Додаток №1 до Договору).

1.11. Клініка зобов’язується забезпечити прибуття бригади швидкої медичної допомоги по території міста Одеси в межах 10 хвилин. У разі настання непередбачених обставин (важких погодних умов, сезонних особливостей, стану доріг і дорожньої обстановки, епідеміологічної ситуації, ускладнення суспільної обстановки чи інші форс-мажорних обставин) час прибуття може бути перевищено, але не більше ніж на 10 хвилин. Прибуття бригади швидкої медичної допомоги за межі міста Одеси здійснюється протягом узгодженого з Пацієнтом часу.

2.1. Опція “Діагностика”включає надання медичної допомоги виключно при гострих станах і захворюваннях, загостренні хронічних захворювань Застрахованим особам (далі – Пацієнтам).

2.2. Медична допомога у рамках опції “Діагностика” надається в ЛДЦ «Клініка Святої  Катерини» за направленням лікаря бригади швидкої медичної допомоги у вигляді консультації чергового лікаря (за потреби вузькими фахівцями), надання первинної допомоги у рамках приймального відділення: діагностичних і лабораторних досліджень для встановлення/підтвердження діагнозу(за необхідності), а також первинної хірургічної та травматологічної медичної допомоги(купірування гострого больового синдрому, оброблення ран, накладання швів, первинна вакцинація правця та сказу тощо).

2.4. Гострі стани і захворювання, загострення хронічних захворювань, у разі настання яких надається медична допомога у рамках опції “Діагностика”:

 • Травми;
 • Гостре захворювання верхніх і нижніх дихальних шляхів (пневмонія, гострий бронхіт,пневмоторакс, гідроторакс);
 • Чужорідні тіла в носі/вусі, носова кровотеча;
 • Гострий живіт (гострий апендицит, гострий холецистит, гостра кишкова непрохідність, шлунково-кишкової кровотечі, перитоніту, травм органів черевної та грудної порожнин, защемлення кили, гострий панкреатит тяжка форма, позаматкова вагітність);
 • Ниркова коліка;
 • Коми, в тому числі діабетичні;
 • Укуси тварин;
 • Алергічні реакції – набряк Квінке;
 • Гостре порушення мозкового кровообігу (інсульт);
 • Гострий коронарний синдром (інфаркт), тромбоемболія легеневої артерії;
 • Гострі гінекологічні стани (окрім послуг, пов’язаних з вагітністю), позаматкова вагітність;

2.3. Опція “Діагностика”  не включає фінансування товарів медичного призначення(тутори, милиці, корсети, інвалідні візки, кардіостимулятори, бандажи тощо)

2.4. Опція “Діагностика”  діє тільки в комплексі з опцією «Швидка медична допомога».

 

 

 

Клініка: Замовник:
 

 

__________________/ПІБ/

 

 

__________________/ПІБ/

 

 

 

Зателефонувати